RODO

RODO

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna RODO

 1. Właściciel serwisu www.datech.com.pl – firma DATECH Systemy i Sieci Komputerowe Damian Poźniak deklaruje, że podjęto stosowne kroki, aby posiadane dane osobowe przetwarzane były zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) – zwane dalej RODO oraz odpowiednich aktach prawa krajowego o ochronie danych osobowych jest firma DATECH Systemy i Sieci Komputerowe Damian Poźniak z siedzibą przy ul. Słodowej 24, 67-200 Głogów, NIP 6931315424, REGON 390681259.
 3. Administratorem danych osobowych jest Damian Poźniak – właściciel firmy, z którym można się kontaktować pod adresem iod@datech.com.pl lub telefonicznie +48 76 835 75 15.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a, b.
 5. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, dane osobowe przetwarzane za zgodą osób, których dane dotyczą których przetwarzanie nie wynika wprost z przepisów prawa.
 6. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 7. Dane osobowe jakie przetwarzamy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a, b:
  • Imię i Nazwisko;
  • Adres;
  • Numer telefonu;
  • Adres e-mail;
  • Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP ( w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo);
  • Podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu;
  • Numer zamówienia;
  • Wizerunek twarzy klientów przebywających w naszej firmie, pozyskany z monitoringu wizyjnego;
 8. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
 9. Przetwarzane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, czyli zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji bez udziału człowieka.
 10. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • do bycia zapomnianym w wypadku, gdy pozwalają na to inne przepisy prawa;
  • otrzymania kopii danych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 11. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

Urząd Ochrony Danych Osobowych