Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy DATECH Systemy i Sieci Komputerowe dostępny jest pod adresem https://datech.com.pl/sklep i prowadzony jest przez DATECH Systemy i Sieci Komputerowe z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Słodowa 24, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w Głogowie pod numerem 10343/99, prowadzonego przez Urząd Miasta w Głogowie, VII , NIP 693-131-54-24, REGON 390681259.

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. DATECH SiSK lub Sprzedawca – DATECH Systemy i Sieci Komputerowe z siedzibą w Głogowie (67-200) przy ul. Słodowa 24, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej w Głogowie pod numerem 10343/99, prowadzonego przez Urząd Miasta w Głogowie, VII , NIP 693-131-54-24, REGON 390681259.
 2. CERTUM – jednostka organizacyjna Asseco Data Systems SA – CERTUM ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sklep Internetowy – Sklep internetowy DATECH Systemy i Sieci Komputerowe, dostępny pod adresem https://datech.com.pl/sklep, prowadzony przez DATECH SiSK.
 5. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu.
 7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z DATECH SiSK Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a DATECH SiSK za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta (telefonicznie).
 10. Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez DATECH SiSK lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego.
 11. Kod aktywacyjny – usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych.
 12. Produkt wirtualny – usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych.
 13. Towar – produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres.
 14. Usługa elektroniczna – zakupiony drogą elektroniczną kod aktywujący certyfikaty bezpieczeństwa lub podpis elektroniczny; szkolenie on-line.
 15. Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia.
 16. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna DATECH SiSK zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów– Centrum Obsługi Klienta – DATECH SiSK ul. Słodowa 24, 67-200 Głogów.
 17. Reklamacje – jednostka organizacyjna DATECH SiSK zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów – Zespół Reklamacji DATECH SiSK ul. Słodowa 24, 67-200 Głogów.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a DATECH SiSK. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  1. sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  2. sąd właściwy dla siedziby DATECH SiSK – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Art. 4 Rejestracja Klienta

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta, w którym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. e-mail.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym wiąże się z utworzeniem konta w ramach systemu identyfikacji i zarządzania dostępem.
 4. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia.
 5. Adres e-mail jaki został użyty do założenia konta Klienta nie może zostać później zmieniony na inny.
 6. DATECH SiSK zastrzega, że ze względu na specyfikę niektórych Produktów lub Towarów, którymi Klient może zarządzać z poziomu konta Klienta dostępnego w Sklepie Internetowym, nie mogą one zostać przeniesione na inne konto założone przez tego samego Klienta.
 7. Konto może zostać usunięte poprzez wniosek przesłany z adresu e-mail podanego podczas rejestracji, na adres biuro@datech.com.pl
 8. DATECH SiSK zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 36 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.
 9. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 11. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 12. Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

Art. 5 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich netto -nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, zawierają natomiast inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez DATECH SiSK okresowe działania promocyjne. DATECH SiSK zastrzega, że w przypadku wysyłki Produktów lub Towarów poza obszar Unii Europejskiej i naliczenia przez właściwy urząd publiczny cła lub akcyzy, koszty te zostaną przeniesione na Klienta. DATECH SiSK zastrzega, że właściwa stawka podatku od towarów i usług (VAT) dla Klientów mających miejsce zamieszkania (adres dostawy) poza terytorium Polski, zostanie naliczona w wystawionym dokumencie sprzedaży (faktura) po podaniu przez Klienta danych (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres) do wystawianego przez DATECH SiSK dokumentu sprzedaży (faktura). W związku z sytuacją określoną w zdaniu poprzednim, DATECH SiSK w szczególnych sytuacjach może wymagać dostarczenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  1. przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;
  2. przelew elektroniczny;
  3. płatność kartą Visa lub Mastercard;
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 4. DATECH SiSK zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od DATECH SiSK.
 6. W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres: DATECH SiSK ul. Słodowa 24, 67-200 Głogów. lub na adres e-mail: biuro@datech.com.pl  Pobierz formularz zwrotu wpłaty.

Art. 6 Realizacja złożonych zamówień

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  3. adres do doręczeń,
  4. numer NIP,
  5. e-mail,
  6. telefon kontaktowy.
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania oświadczenia o odstąpieniu. Pobierz oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
 7. Sprzedawca zastrzega, że Kody aktywacyjne niektórych Produktów mają swoją indywidualną datę ważności, która jest widoczna przed dokonaniem zakupu danego Produktu (po wybraniu opcji lub wariantu Produktu) na karcie Produktu dostępnej w Sklepie Internetowym. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że po upłynięciu daty ważności danego Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny staje się nieaktywny, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot równowartości wpłaconych środków pieniężnych albo wymiana na nowy Kod aktywacyjny. Sprzedawca nie ma również możliwości aktywacji Kodu aktywacyjnego za Klienta lub wydłużenia jego terminu ważności.

Art. 7 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Lista krajów gdzie realizowane są zamówienia dostępna jest pod adresem https://datech.com.pl/dostawa-i-platnosc.
 2. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami z chwilą wydania Produktu lub Towaru przewoźnikowi celem doręczenia, na Klienta-Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane ze sprzedaną rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 4. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 5. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji DATECH SiSK.
 6. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, zwrócona w przypadku błędnego adresu lub zwrócona w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu przed wysłaniem Produktu.

Art. 8 Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską, przy czym DATECH SiSK zastrzega, że czas dostawy przez firmę kurierską w przypadku dostawy poza obszar Unii Europejskiej może ulec wydłużeniu w przypadkach całkowicie nienależnych od Sprzedawcy, przykładowo w przypadku kontroli celnej.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 Dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 Dni roboczych od daty nadania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w terminie i w formie określonej w Sklepie Internetowym.

Art. 9 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Rezygnacja ze złożonego zamówienia / odstąpienie od zawartej umowy jest możliwe:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.
 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru na następujących zasadach:
  1. zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
  2. w celu realizacji zwrotu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: Zespół Reklamacji DATECH Systemy i Sieci Komputerowe ul.Słodowa 24, 67-200 Głogów.
 3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji zwróconego towaru. W przypadku, gdy Klient nie posiada statusu Konsumenta rezygnacja ze złożonego zamówienia jest możliwa tylko w przypadku jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone. Natomiast w przypadku Klienta mającego status przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), rezygnacja ze złożonego zamówienia jest możliwa, gdy złożone zamówienie nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Zwrot odbywa się na koszt Klienta.
 5. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji zwróconego towaru.
 6. Klient zobowiązany jest do poinformowania DATECH SiSK o decyzji związanej ze zwrotem. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zwrotu pisemnie na adres – DATECH Systemy i Sieci Komputerowe ul.Słodowa 24, 67-200 Głogów lub e-mail biuro@datech.com.pl.
 7. W szczególnie określonych przypadkach DATECH SiSK zastrzega sobie określenie sytuacji, których wystąpienie umożliwia Klientom odstąpienie od zamówienia, wówczas postanowienia określone w ust. 2 pkt a)-c) oraz ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zwrotu Produktu lub Towaru.
 8. DATECH SiSK ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;
  2. w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
 9. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Niezależnie od uprawnień zastrzeżonych powyżej Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia w przypadku Zamówienia na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego – do czasu, gdy usługa nie została zrealizowana to jest do momentu wystawienia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego przez Certum;
 11. W sytuacji skorzystania przez Klienta z uprawnienia określonego w ust. 10 powyżej, Klient przesyła zgłoszenie na adres e-mail biuro@datech.com.pl lub listownie na adres: DATECH Systemy i Sieci Komputerowe ul.Słodowa 24, 67-200 Głogów, z dopiskiem „Reklamacje” z zastrzeżeniem następujących warunków:
  1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem – Klient zobowiązany jest do dołączenia kopii dowodu zakupu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot wartości zakupionej usługi oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni;
  2. w przypadku pozostałych Klientów – Klient zobowiązany jest do dołączenia kopii dowodu zakupu wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. DATECH SiSK zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie. O przybliżonym terminie zwrotu DATECH SiSK poinformuje Klienta na jego prośbę.

Art. 10 Gwarancja na zamówione Produkty

 1. DATECH SiSK udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
  1. na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
  2. na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 11 Regulaminu.

Art. 11 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. e-mailem na adres: biuro@datech.com.pl;
  2. faksem pod numerem: 91 48 01 223;
  3. listownie na adres: DATECH Systemy i Sieci Komputerowe, ul.Słodowa 24, 67-200 Głogów z dopiskiem „Reklamacje”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym numerem jest wysyłany na podany adres e-mail.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji;
  3. dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  4. w przypadku zwrotu wpłaty przesłanie wypełnionego, podpisanego formularza zwrotu;
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
  6. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  1. poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;
  2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  3. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
 12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
 13. Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.) ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które przejawia się w prawie do:
  1. złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Art. 12 Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności. DATECH SiSK powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów następującym podmiotom:
  1. Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-864) przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk – w zakresie wydania certyfikatu kwalifikowanego lub certyfikatu niekwalifikowanego;
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności https://datech.com.pl/polityka-prywatnosci/

Art. 13 Zmiany Regulaminu

 1. DATECH SiSK zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie https://datech.com.pl/sklep lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 14 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.11.2022 r.